з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс

План семінарських занять

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту (2 год)

1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.

2. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту.

3. Менеджмент як система наукових знань.

4. Менеджмент як мистецтво управління.

5. Рівні та сфери менеджменту.

6. Відмінності між менеджером та підприємцем.

7. Якості та базові управлінські навики менеджерів.

8. Функції та обов’язки сучасних менеджерів.

Тема 2. Історія розвитку менеджменту (4 год.)

1. Передумови виникнення науки управління.

2. Існуючі парадигми менеджменту.

3. Класичні та неокласичні теорії менеджменту:

Основні положення класичної школи менеджменту.

Школа наукового управління.

· Принципи наукового управління Ф.Тейлора

· Графічна інтерпретація менеджменту Г. Ганта

· «Психологія управління» Л. Гілбрет

Школа «фордизму».

Школа адміністративного управління:

· Концепція та універсальні принципи управління А.Файоля

· Концепція з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс «ідеальної бюрократії» М.Вебера

· Дванадцять принципів продуктивності Г.Емерсона

· «Елементи адміністрування» та «Логічні квадрати» Л.Урвіка

· «Прогресивна економіка» Дж. Муні

Основні положення поведінкової теорії менеджменту.

Школа людських стосунків.

· Психологія у виробництві Х. Мюнстерберга

· Філософія бізнесу М. Фоллет

· Хоторнські експерименти Е. Мейо

· Організація як соціальна система Ф. Ротлісбергера

· Сутність організації згідно Ч. Бернарда

· Теорія ієрархії потреб А.Маслоу

Школа поведінкових наук.

· Мотивація для самореалізації Ф. Герцберга

· Теорія «поведінки людини» К. Арджиріса

· Теорія X та Y Д. МакГрегора

· Теорія Z В. Оучі

Кількісна теорія менеджменту: Г.Саймон, Р. Аккофф, Л. Канторович

4. Особливості формування сучасної моделі менеджменту у світі.

5. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту (4год.)

1. Характеристика інтегрованих з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс підходів до управління:

Процесний підхід

Системний підхід у менеджменті.

· Теорія загальних систем Л. фон Берталанфі, Н. Вінера та К. Боулдінга

· Концепція управління по цілях П. Друкера

· Модель МакКінсі 7С

Ситуаційний підхід до менеджменту.

· Концепція стратегічного управління І. Ансоффа та Б. Карлофа

· Стратегія функціонування М.Портера

· Стратегія розвитку

2. Закони і закономірності менеджменту.

3. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації.

4. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Тема 4. Середовище організацій і менеджерів (4 год.)

1. Поняття середовища організації.

2. Види середовища організації.

3. Складові внутрішнього середовища організації: цілі, структура, люди, завдання, технологія.

4. Характеристика складових зовнішнього середовища.

5. Міжнародне середовище менеджменту.

6. Етичне середовище менеджменту.

7. Соціальна відповідальність у менеджменті.

8. Культурне середовище з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс організації та її значення. Кодекс корпоративної поведінкиТема 5. Функції та методи менеджменту (4год.)

1. Поняття функцій менеджменту.

2. Класифікація і характеристика функцій менеджменту.

3. Сутність та класифікація методів менеджменту.

4. Економічні методи менеджменту.

5. Адміністративні методи менеджменту.

6. Соціально-психологічні методи менеджменту.

Тема 6. Процес управління (6год.)

1. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.

2. Управлінський цикл.

3. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок.

4. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.

5. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.

6. Класифікація управлінських рішень.

7. Умови та фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

8. Моделі прийняття управлінських рішень.

9. Різновиди технологій прийняття рішень.

10. Якість з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс управлінських рішень.

11. Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Тема 7. Планування як загальна функція менеджменту (6год.)

1. Сутність і зміст планування як функції менеджменту.

2. Основні елементи системи планування.

3. Етапи процесу планування.

4. Політика, правила процедури.

5. Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.

6. Поняття, компоненти і види стратегій.

7. Використання SWOT-аналізу для формування стратегії.

8. Види планування та їхній взаємозв'язок (стратегічне, тактичне, оперативне, альтернативне, бізнес-планування, бюджетування).

Тема 8. Організування як загальна функція менеджменту (6 год. )

1. Сутність та складові процесу організування у менеджменті.

2. .Поняття та складові організаційної діяльності.

3. Повноваження, обов'язки, відповідальність.

4. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління.

5. Види організаційних структур.

6. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс.

7. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії.

8. Департаменталізація.

9. Взаємодія структур організації.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. Посібник / Баєва О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524 с.

2. Виноградський М. Д. Менеджмент в органiзацiї / Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. – К.: Кондор, 2004.

3. Гірняк О. М. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К. : Магнолія плюс, Львів : Новий світ – 2000, 2003. – 336 c.

4. Ґріфін Р. Основи менеджменту. Підручник / Р. Ґріфін., В. Яцура; Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс, 2001. – 642 с.

5. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – СПб: Питер, 2001. – 832 с.

6. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. - К.: Знання, 2008.

7. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: навч. посібник. – К.: Алерта, 2008. – 477 с.

8. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 3-е вид., допов. і перероб. - Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.

9. Менеджмент : навч. посіб. / А. Г. Гончарук, І. М. Агеєва, О. В. Тарасова, Н. М. Корсікова, Т. І. Миронюк; ред.: А. Г. Гончарук з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс; Одес. нац. акад. харч. технологій. - О. : Фенікс, 2012. - 296 c.

10. Менеджмент : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 239 c.

11. Менеджмент : підручник / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, М. П. Денисенко, О. А. Кириченко, О. І. Соскін; Нац. акад. упр. - К., 2011. - 656 c.

12. Менеджмент: наука і мистецтво : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Південнослов'ян. ін-т. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 379 c.

13. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс.А. Гомба та ін. -К. : Атіка, 2007. - 564 с.

14. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 2003. – 702 с.

15. Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. ВНЗ III - IV рівнів акредитації / К. В. Білецька; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк,2013. - 226 c.

16. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: «Кондор», 2006. – 664 с.

17. Пилипенко С.М. Менеджмент: навчальний посібник / Пилипенко С.М., Пилипенко А.А., Оленко В.І. – Харків: Вид. ХДЕУ. 2002. – 208 с.

18. Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) / В. С. Сухарський. – Тернопіль з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс : Астон, 2004. – 528 с.

19. Сучасні технології управління на підприємстві : колект. монографія / І. П. Малик, В. А. Гросул, Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, Л.О. Аніщенко; ред.: К. Ф. Ковальчук; Нац. металург. акад. України. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. - 288 c.

20. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304 с.

21. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2003. – 608 с.

22. Хомяков В. I. Менеджмент підприємства / В.І. Хомяков. - К.: Кондор, 2005.

23. Шегда А. В. Менеджмент: навч. посіб. / А. В. Шегда. – К.: Знання, КОО, 2002. – 583 с.

24. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. - К з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс. : Знання, 2010. - 452 c.

25. Яцура В. В. Менеджмент. Навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – 444 с.


documentbamspaf.html
documentbamswkn.html
documentbamtduv.html
documentbamtlfd.html
documentbamtspl.html
Документ з передмету"МЕНЕДЖМЕНТ", 3 курс